اعصــــاب

در ادامه برخی از زمینه های تخصصی شرکت گردشگری سلامت زنده رود در مجموعه بیماری های اعصاب معرفی می گردد.

دیسک کمر
دیسک گردن
فیوژن کمر
فیوژن گردن
تومور نخاعی
سندرم تونل کارپال
تومور هیپوفیز
تومور مغز
کرانیوپلاستی
ترمیم جمجمه