جراحی ترمیمی مشکلات اورولوژی اطفال

در ادامه برخی از زمینه های تخصصی شرکت گردشگری سلامت زنده رود در مجموعه جراحی ترمیمی مشکلات اورولوژی اطفال معرفی می گردد.

هیپوسپادیاس
فتق اطفال
بیضیه نزول نکرده
کورتاژ تشخیصی
ترمیم پرینه
برداشتن میوم
لوله بندی
بازکردن شکم
جراحی بیماران زنان
جراحی بستن واژن
ایجاد یا ترمیم واژن
برداشتن بافت تخمدان
برداشتن کیست تخمدان
جراحی ترمیمی روی رحم
عمل جراحی وسیع لگنی
برداشتن بافت پرینه
برداشتن پولیپ در سرویکس
ترمیم جراحی بی اختیاری ادراری
ترمیم قدامی و خلفی واژن
اتصال مجدد لوله های رحمی
خارج کردن جسم رحم با یا بدون تخمدانها و لوله ها
نمونه برداری سرویکس و مخروط برداری از سرویکس
کوتر کردن سرویکس جهت ضایعات بدخیم سرویکس
خارج کردن جسم رحم با یا بدون تخمدانها و لوله ها (از راه واژن)
راه تشخیصی و درمانی که از طریق برش زیر ناف و بالای پوبیس
عمل جراحی برداشتن لوله رحمی (یکطرفه یا دوطرفه)
جراحی شبکه چشم
ترمیم پرده بکارت
تعلیق رحم با استفاده از رباطهای گرد