جراحــی باز

در ادامه برخی از زمینه های تخصصی شرکت گردشگری سلامت زنده رود در مجموعه جراحی باز معرفی می گردد.

جراحی سرطان
کلیه
مثانه
پروستات
بیضه
جراحی پروستات
برگشت وازکتومی
واریکوسلکتومی
نمونه برداری بیضه
جراحی جهت ناباروری مردان
برداشت پروستات از طریق مجرای ادرار